Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.bikesearch.pl

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
 4. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. DEFINICJE
  1. Serwis, bikesearch.pl, Bikesearch - serwis internetowy www.bikesearch.pl
  2. Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie.
  3. Odwiedzający - użytkownik przeglądający ogłoszenia oraz korzystający z zamieszczonych w Serwisie ofert Ogloszeniodawców.
  4. Użytkownik - Ogłoszeniodawca lub Odwiedzający.
  5. Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu utworzona i zamieszczona w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę.
  6. Usługodawca – inaczej też Właściciel Serwisu, tj. Agencja Interaktywna, ul. Zoologiczna 17, 70-791 Szczecin , e-mail info@bikesearch.pl
  7. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet z Serwisu.
  2. Bikesearch jest serwisem ogłoszeniowo-informacyjnym.
  3. Celem Serwisu jest ułatwienie Ogłoszeniodawcom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży w Serwisie oraz ułatwienie Odwiedzającym wyszukania ogłoszeń sprzedaży i dokonywania transakcji kupna.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, działania leżące po stronie Ogłoszeniodawcy, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych Ogłoszeń.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawarte przez Użytkoniwków.
  6. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
  7. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  8. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Użytkownikiem Platformy może być:
   1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz za zgodą ich opiekuna prawnego.
  2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   2. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   3. Niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
   4. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie.
   5. Nierozsyłanie za pośrednictwem Serwisu i niezamieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam).
   6. Korzystania z zawartości Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. W wypadku naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika w kontekście korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę.
  6. Naruszenie Regulaminu przez użytkwonika może skutkować uniemożliwieniem korzystania z Serwisu przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania pracy Serwisu.
  8. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
  9. Zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w ogłoszeniach bez zgody Ogłoszeniodawcy.
 4. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
  1. Serwis nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
  2. Zabrania się umieszczania ogłoszej o tematycje innej niż motoryzacyjna.
  3. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu,
   2. zaakceptowania Regulaminu,
   3. aktywowania Ogłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości email przesyłanej po wysłaniu formularza
  4. Po wykonaniu wszystkich czynności wymienionych w pkt 2, na adres wskazany w formularzu zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca aktywację emisji ogłoszenia w Serwisie wraz z linkami (odnośnikami) do:
   1. treści ogłoszenia
   2. edycji ogłoszenia
   3. usunięcia ogłoszenia
  5. Emisja ogłoszenia trwa do momentu usnięcia ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę za specjalnego adresu przesłanego w wiasomości aktywacyjnej.
  6. Ogloszeniodawca ma w każdej chwili możliwość usunięcia ogłoszenia:
   1. korzystając linka przesłanego w wiadomości opisanej w pkt 3
   2. wysyłając prośbę o usunięcie ogłoszenia z adresu e-mail podanego podczas dodawania ogłoszenia na adres: ogloszenia@bikesearch.pl
  7. Ogłoszeniodawca ma w każdej chwili możliwość edycji ogłoszenia korzystając z linku przeslanego w wiadomości opisanej w pkt 3 w zakresie pół niewyłączonych z edycji.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji treści, zdjęć i klasyfikacji Ogłoszenia.
  9. Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy mechanizm importowania ogłoszeń z innych serwisów ogłoszeniowych.
  10. Ogłoszeniodawca korzystający z funkcjonalności importowania ogłoszeń z zobowiązany jest do wykonania takiej czynności z poszanowaniem regulaminu serwisu ogłoszeniowego na którym znajduje się importowane ogłoszenie oraz oświadcza, że jest właścicielem importowanego przedmiotu.
  11. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść i jest odpowiedzialny za publikowane treści.
  12. Ogłoszeniodawca może dodać tylko jedno ogłoszenie dotyczące sprzedaży konkretengo przedmiotu.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
  14. Usługodawca może umieszczać ogłoszenie w serwisach społecznościowych i w innego rodzaju serwisach w celu dotarcia do większej ilości potencjalnych klientów.
  15. Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
   1. jest jedynym właścicielm przedmiotu o którym mowa w Ogłoszeniu,
   2. zgadza się na publikację w Serwisie podanego w formularzu dodawania ogłoszenia numeru telefonu oraz innych podanych informacji,
   3. treść Ogłoszenia jest zgodna ze stanem faktycznym,
   4. treść Ogłoszenia jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   5. treść Ogłoszenia nie narusza Regulaminu,
   6. treść Ogłoszenia nie narusza praw i interesów Serwisu,
   7. treść Ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich,
   8. treść Ogłoszenia nie narusza praw autorskich.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: XXX. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Usługodawcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Usługodawca poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
  3. Zmiany Regulaminu:
   1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
   2. Publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach.
   3. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkowników z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2017 r.