Polityka prywatności serwisu internetowego bikesearch.pl.

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.


§2.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu


§3.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Agencja Interaktywna hendzel.net, ul. Zoologiczna 17/3, 70-791 Szczecin, zwany dalej Właścicielem Serwisu.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: Agencja Interaktywna hendzel.net (IODO), ul. Zoologiczna 17/3, 70-791 Szczecin
E-mail info@bikesearch.pl


§4.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§5.

 1. W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

  • nr telefonu – dane służące do należytego świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu kontaktu zainteresowanych ogłoszeniem;
  • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są informacje niezbędne do zarządzania ogłoszeniem (edycja, usunięcie, aktywacja), informacje od zainteresowanych ogłoszeniem oraz ewentualny kontakt ze strony serwisu;
  • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
  • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dodawanie ogłoszeń.
 2. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku dodania ogłoszenia w Serwisie, aby umożliwić zidentyfikowanie sprzedającego oraz kontaktu z nim ze strony zainteresowanej strony;

 3. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§6.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • Cel - wykonanie umowy pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem Serwisu - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
 • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.


Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

§7.

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów administratora - Agencja Interaktywna hendzel.net, ul. Zoologiczna 17/3, 70-791 Szczecin, a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
 2. Jeżeli udzielono zgody na otrzymywanie newslettera, jej odwołania dokonuje się przez wysłanie takiej prośby na adres info@bikesearch.pl, lub korzystając z linku do cofnięcia subskrypcji załaćzonego do stopki każdego newslettera.

§8.

 1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, na przykłąd firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§9.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.


§10.

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
 2. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w § 5 i § 7 powyżej.
 3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IODO (dane w § 3 powyżej).